0
 x 

 • 1cef7d85492754bb59763eec7b9400fe.jpeg

  1cef7d85492754bb59763eec7b9400fe.jpeg

 • a56218fda774f5af5233ab2da9c2ecbf.jpeg

  a56218fda774f5af5233ab2da9c2ecbf.jpeg

 • 84bdbe96f65d67ea855f8dc993c9e5fb.jpeg

  84bdbe96f65d67ea855f8dc993c9e5fb.jpeg

 

 1. Úvod

Provozovatel obchodu: Jiří Grygar Janský

umístěného na internetové adrese obchodu www.cokolada-jansky.cz

Sídlo provozovatele obchodu : Masarykovo náměstí 80/8, 682 01, Vyškov

Bankovní spojení:   číslo účtu: 551150005/5500 Raiffeisenbank

Telefonní kontakt:    +420 517 346 380

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kontaktní údaje provozovatele obchodu, prodávajícího:

adresa pro doručování: cukrárna Janský, Masarykovo náměstí 80/8, 682 01, Vyškov
elektronická adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon:+420 517 3480 464       2. Všeobecná ustanovení

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchoděwww.cokolada-jansky.cz a podrobně vymezují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel obchodu, dodavatel) a kupujícího (zákazník ). Znění obchodních podmínek může prodávající písemně měnit či doplňovat, kdy tato doplnění či změny zpřístupní bezodkladně na svých webových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

 1. Vymezení pojmů 

 Spotřebitelská smlouva– je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Dodavatel/prodávající– je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu - zákazníkovi zboží nebo poskytuje služby.

Kupující - zákazník–spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující- zákazník –podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 Občanského zákoníku.
Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem.
Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Díl 4 Občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku).

Kupní smlouva–  prezentace zboží umístěná na webových stránkách  internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Kupní smlouva vzniká až okamžikem potvrzení objednávky, učiněné  ze strany kupujícího prodávajícím. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno.
Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

 1. Objednávka zboží

Kupující má možnost registrovat se na webové stránce internetového obchodu  www.cokolada-jansky.cz a vstupovat do svého uživatelského účtu. Pod svým uživatelským účtem může kupující provádět objednávky zboží. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně tyto aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení nutného pro provoz internetového obchodu.
Pro objednání zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku vybrané zboží a vyplní objednávkový formulář, umístěný na www.cokolada-jansky.cz  .  Objednávkový formulář obsahuje objednávané zboží, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále také „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího opravovat případné chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce. 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzením objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


       5. Uzavření kupní smlouvy


Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno  přijetí objednávky, prostřednictvím elektronické pošty, na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu s platnou právní úpravou a není přístupná třetím stranám, vyjma provozovatele firemního informačního systému.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněn přístup k nim ze strany kupujících.

Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

 

      6. Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme smluvní přepravní službou.
Prodávající je povinen expedovat přijaté objednávky v co nejkratší možné lhůtě po potvrzení objednávky e-shopem, obvykle do desíti dnů.
 
Ve výjimečných případech nebo pokud není zboží skladem může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující, po zjištění této skutečnosti, vyrozuměn.

Dopravu na místo dodání zajišťuje prodávající. Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce.

Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující má povinnost si  při převzetí zboží od přepravní služby vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu a v případě, že obal je poškozen uvést tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice Smluvní spediční službou, GLS, Zásilkovnou
Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme dle zvoleného způsobu.

Náklady na dopravné a balné naleznete v objednacím formuláři.

Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři jako adresa dodání.


      7. Cena a platební podmínky


Prodávající je plátcem DPH. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH.  Společně s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
Veškeré změny a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na  www.cokolada-jansky.cz(včetně akčního zboží, či jiných akcí) platí do vyprodání zásob, či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Cena je platná v době objednání. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

V případě platby v hotovosti,  či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uvést variabilní symbol platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Za provedení  platby se považuje platba v hotovosti či platební kartou při předání předmětu plnění, platba kartou online,  příkazem k úhradě nebo v hotovosti v provozovně výdejního místa.

V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího.

Zboží je možno uhradit:

 • platbou v hotovosti při převzetí zboží
 • platební kartou při převzetí zboží
 • dobírkou
 • platební kartou online

příkazem k úhradě na účet prodávajícího č.ú. 551150005/5500 Raiffeisenbankv hotovosti v provozovně výdejního místa na adrese: Masarykovo náměstí 80/8, 682 01, Vyškov. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo předá v listinné podobě při platbě v hotovosti v provozovně výdejního místa .


      8. Právo odstoupení od smlouvy


V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, však nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ dodávky zboží, popsaného v ust. § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má tedy kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu v této lhůtě odesláno), přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

V případě naplnění podmínek možnosti odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat odstoupení od kupní smlouvy na adresu provozovny, či elektronicky na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu jeho přijetí.

V případě  platného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne platného odstoupení od kupní smlouvy, na náklady kupujícího a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě platného odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne platného odstoupení od kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Odstoupí-li kupující platně  od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě, že byl kupujícímu, v rámci kupní smlouvy, poskytnut dárek, pak je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, se stává darovací smlouva neúčinnou a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím zejména v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží za původně udávanou cenu
- v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá)
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoli.
V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Práva a povinnosti prodávajícího odstoupit od smlouvy se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky.

 

 1. Práva z vadného plnění, záruka a reklamace


Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Tato odpovědnost  se  nepoužije zejména  u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Kupující je v souladu s § 2104 občanského zákoníku povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pozdější reklamace poškození výrobku již není možné uznat. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamace zboží se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.  Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci, vyjma věcí popsaných v ust. §  1837 občanského zákoníku má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Na žádost spotřebitele vydá prodávající spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

 

 1. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění


Při prodeji zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce uvedené na obalu výrobku nebo v reklamě.

Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

 • právo na dodání nového zboží nebo výměnu, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady

právo na odstoupení od smlouvy, vyjma případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku - lze využít tehdy, není-li možné dodání nového zboží nebo jeho výměna

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, nebo na výměnu, může kupující,  při splnění podmínek uplatnění nároku na reklamaci,  požadovat přiměřenou slevu.

Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní výrobce či dovozce. Není-li tak stanoveno výrobcem či dovozcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

 

 1. Doručování písemností


Doručování písemností je mezi smluvními stranami možné prostřednictvím elektronické komunikace nebo prostřednictvím držitele poštovní licence a to na elektronickou adresu nebo adresu bydliště  uvedené v uživatelském účtu kupujícího, či uvedené kupujícím v objednávce a na straně prodávajícího na elektronickou adresu nebo adresu provozovny, či sídla,  uvedené  na webové stránce prodávajícího.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

 

 1. Závěrečná ustanovení


Stane-li se některé ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy.

Veškeré informace k ochraně osobních údajů jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů na webových stránkách prodávajícího. 

Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Smluvní vztahy založené kupní smlouvou s mezinárodním (zahraničním) prvkem se řídí rovněž právem ČR.

 

 

info@cokolada-jansky.cz
výroba/obchod

+420 517 346 380
obchod

+420 517 348 464
výroba